Skip to content

Privacyverklaring voor www.benbeemnes.nl

Benb Eemnes gevestigd te Eemnes en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 91762723, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

BenB EemNes
Wakkerendijk 188
3755 DH Eemnes
+31 6 53 152 343
Email info@benbeemnes.nl 

Persoonsgegevens die B&B EemNes verwerkt

B&B EemNes verwerkt je persoonsgegevens doordat er gebruik gemaakt wordt van onze diensten en/of omdat deze gegevens zelf aan B&B EemNes verstrekt zijn. Hieronder vermelden wij een overzicht van de persoonsgegevens die B&B EemNes verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die B&B EemNes verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij er toestemming gegeven is door ouders of voogd. B&B EemNes kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, verzoeken wij vriendelijk contact met ons op te nemen via info@benbeemnes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

B&B EemNes verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om te kunnen bellen of mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

B&B EemNes verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

B&B EemNes erkent geen aansprakelijkheid als gevolg van geautomatiseerde verwerkingen die mogelijk (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor individuele personen of organisaties. Het gaat hier specifiek om uitkomsten en resultaten die door computerprogramma’s of -systemen worden weergegeven, menselijke tussenkomst (bijvoorbeeld een medewerker van B&B EemNes). B&B EemNes gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress
 • Mailchimp

Hoe lang B&B EemNes persoonsgegevens bewaart

B&B EemNes bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

3 jaar:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Delen van persoonsgegevens met derden

B&B EemNes verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

B&B EemNes gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De verstrekker heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de verstrekker het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door B&B EemNes en bestaat het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat persoonsgegevens waarover B&B EemNes beschikt on- of offline, naar derden gestuurd kunnen worden op verzoek van de gegevensverstrekker.

Een gegevensverstrekker kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar info@benbeemnes.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de gegevensverstrekker is gedaan, vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen op het verzoek .

B&B EemNes wil je er tevens op wijzen dat er de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

B&B EemNes gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

B&B EemNes gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Die zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Bij het eerste bezoek aan de website is de bezoeker geïnformeerd over deze cookies en is toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Afmelden voor cookies is mogelijk door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast is alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser te verwijderen.

Hoe B&B EemNes persoonsgegevens beveiligt

B&B EemNes neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als het gevoel bestaat dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, verzoeken wij vriendelijk telefonisch contact op te nemen via een mail te sturen aan info@benbeemnes.nl.

B&B EemNes, gevestigd te Eemnes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Back To Top