Skip to content

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van BenB EemNes.

BenB EemNes gebruikt onderstaande algemene voorwaarden. Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

1  Terminologie

 1. Gast: een persoon die bij de BenB verblijft.
 2. Hoofdgast: de persoon of het bedrijf die bij de BenB EemNes per telefoon, via internet of e-mail heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn (en bij zakelijke reservering gemachtigd om namens het bedrijf te reserveren) en is verantwoordelijk voor zijn/haar (mede)gasten.
 3. Beheerder: de persoon die als eigenaar van de BenB EemNes , of namens de eigenaar van de BenB EemNes , de BenB EemNes beheert.
 4. Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
 5. Reserveringsaanvraag: Aanvraag door een hoofdgast voor een verblijf bij de BenB EemNes waarbij vermeld staat voor welke periode verblijf wordt aangevraagd, met hoeveel personen, welke kamers en eventuele extra’s.
 6. Reservering: De door de BenB EemNes schriftelijk bevestigde reservering van een door de hoofdgast gedane reserveringsaanvraag. Dit is de bevestiging van de overeenkomst.
 7. Annulering: Het herroepen of ontbinden van de bevestigde reservering binnen de daarvoor geldende termijn.
 8. Verblijf: De periode van inchecken tot uitchecken dat een (hoofd)gast bij de BenB EemNes verblijft.
 9. Inchecken: dag van aankomst en aanmelding (ophalen sleutel) bij de BenB EemNes.
 10. Uitchecken: Dag van vertrek en afmelding (inleveren sleutel) bij de BenB EemNes.
 11. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op ieder verblijf door de (hoofd)gast in de BenB EemNes en bij de reservering door de BenB aan de hoofdgast aangeboden wordt.
 12. Huishoudelijk reglement: schriftelijke bepalingen over de dagelijkse aangelegenheden voor het verblijf bij de BenB EemNes.

2   Algemeen

 1.  Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden en ook het huishoudelijk reglement kosteloos verstrekt aan de (hoofd)gasten.
 2. (Hoofd)gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 3. De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de (hoofd)gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de (hoofd)gasten.
 4. Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in de BenB EemNes zijn voor rekening van de (hoofd)gasten.
 5. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de beheerder dienen door de (hoofd)gasten onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de beheerder.
 6. Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.
 7. De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden, het huishoudelijk reglement en/of bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot de BenB EemNes en buitenterrein ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 8. De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de (hoofd)gasten het tegendeel kunnen bewijzen.
 9. Gasten van de BenB EemNes dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement, waarbij de algemene voorwaarden leidend zijn.
 10. De BenB EemNes is beschreven op de website www.benbeemnes.nl en op diverse BenB EemNes -bemiddelingswebsites (o.a. airbnb). Deze websites zijn met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde bedragen, tekst en/of foto’s en de actuele situatie op de BenB ten tijde van het verblijf door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
 11. Het minimum verblijf in de BenB EemNes is 2 nachten.
 12. Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis in de BenB EemNes . Roken is buiten wel toegestaan. Bij vermoeden of constatering van roken in de kamers of gezamenlijke ruimtes zal minimaal € 450,00 aan schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.
 13. Huisdieren zijn niet toegestaan in de BenB EemNes.
 14. De BenB is bestemd voor het verblijf van twee personen.
 15. Bezoek van derden is alleen met nadrukkelijke toestemming van de beheerder toegestaan.
 16. Koken, gourmetten en fonduen is niet toegestaan.
 17. Verwarming. BenBEemnes verzoekt haar klanten met het oog op duurzaamheid de airco bij afwezigheid uit te zetten en de stand van de centrale verwarming, indien deze aan staat, te verlagen naar 18 graden.

3   Reservering en bevestiging

 1. Voor het reserveren van een verblijf in de BenB EemNes worden, buiten de eventueel gekozen opties, geen extra kosten in rekening gebracht. Toeristenbelasting en BTW is inbegrepen. Tussentijdse wijzigingen van de tarieven zijn voorbehouden.
 2. De reservering kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail, op de BenB EemNes website of via een BenB-bemiddelingswebsite (zoals airbnb) worden aangevraagd.
 3. De BenB EemNes kan een voorschot vragen bij een reserveringsaanvraag. Als een voorschot wordt gevraagd is de reservering pas definitief op het moment dat het voorschot door de BenB EemNes is ontvangen. Zodra de reservering definitief is ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging van de BenB EemNes .
 4. De hoofdgast kan de totale verblijfskosten ook in een keer voldoen
 5. Het voorschot of de totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar:
  1. IBAN: ten name van BenB EemNes
  2. Bankrelatie: NL94 RABO 3181 6683 97
 6. Als de hoofdgast de totale verblijfskosten niet in één keer bij voorschotbetaling aan de BenB EemNes over heeft gemaakt dient de hoofdgast het openstaand bedrag bij inchecken te voldoen. Dit kan contant of met PIN of betaalkaart transactie.
 7. Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

4   Betaling Particulieren

 1. De totale verblijfskosten in de BenB EemNes dienen bij inchecken te worden voldaan. Of vooraf te worden overgemaakt op onze bankrekening.  Het is niet toegestaan om deze aan het einde van het verblijf te voldoen.
 2. De beheerder kan in overleg met de hoofdgast van deze voorwaarden afwijken.
 3. Bij een reservering vanaf 7 dagen en langer, kan de beheerder een afwijkende aanbetaling vragen en dienen de totale verblijfskosten per week, voorafgaande aan de week, voldaan te worden.
 4. De tarieven zijn vermeld op de BenB EemNes website en BenB EemNes -bemiddelingswebsites. Alle vermeldingen op de website van de BenB EemNes en de BenB EemNes -bemiddelingswebsites geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De BenB EemNes is niet aan kennelijke fouten op haar website en BenB EemNes -bemiddelingswebsites gebonden.
 5. De overige kosten zoals voor persoonlijk verbruik (o.a. drinken/ lunchpakketten) en na inchecken gekozen opties, dienen door de (hoofd)gast wekelijks en/of bij uitchecken afgerekend te worden. De kosten hiervan staan op een lijst die in de BenB EemNes ter inzage ligt. De hoofdgast blijft te allen tijde verantwoordelijk voor volledige betaling van alle kosten.

5   Annuleren en no show (niet komen zonder annulering)

 1. Als u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane reservering na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij de BenB EemNes te melden zodat de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kan worden aangeboden.
 2. Bij annulering en no show betaalt de hoofdgast een vergoeding aan de beheerder.
 3. Deze vergoeding bestaat uit:
  1. Bij annulering ten minste 72 uur voor incheckdatum is de annulering kosteloos.
  2. Bij annulering binnen 24 uur voor incheckdatum is 100% vergoeding verschuldigd.
  3. Bij no show op de dag zelf is 100% vergoeding verschuldigd.
 4. De grondslag voor berekening van de vergoeding is het totale bedrag aan logies met ontbijt inclusief btw en toeristenbelasting dat verschuldigd is voor verblijf van de gast(en) voor de eerste nacht.
 5. Het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op het bankrekeningnummer ten name van de BenB EemNes . De Hoofdgast ontvangt hiervoor een factuur. Deze dient de hoofdgast binnen 8 dagen te voldoen.
 6. Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de annulering schriftelijk te worden doorgegeven aan de BenB EemNes. De BenB EemNes zal in dat geval binnen 8 dagen het resterende bedrag terugbetalen.

6   Schade

 1. De (hoofd) gast ontvangt een sleutel van de BenB EemNes , die past op de toegangsdeuren van de accommodatie en de kamerdeur. Deze sleutel dient ingeleverd te worden bij vertrek. De (hoofd)gast is zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van toegangsdeuren en kamer van de BenB EemNes .
 2. Bij verlies van sleutels van de BenB EemNes of niet correct afsluiten, worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht.
 3. De (hoofd)gast dient zich naar behoren te gedragen en de BenB EemNes -accommodatie en buitenterrein te gebruiken overeenkomstig de door de BenB EemNes of de beheerder gegeven gebruiksinstructies en huishoudelijk regelement.
 4. De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de BenB EemNes accommodatie, de daarin aanwezige zaken en buitenterrein toegebracht schade.
 5. Een schadegeval dient door de (hoofd)gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de hoofdgast onmiddellijk aan de beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
 6. Mocht na uitchecken blijken dat inventaris is beschadigd, dan wel ontbreekt, dan zal hiervan de reparatie- en of vervangingskosten in rekening worden gebracht bij de hoofdgast. Deze dienen door de hoofdgast onmiddellijk aan de beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

7   Overmacht

 1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de BenB EemNes gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden.
 2. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de BenB EemNes kan worden gevergd

8   Aansprakelijkheid

 1. De BenB kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de (hoofd)gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de (hoofd)gast vrijwaart de BenB EemNes tegen aanspraken dienaangaande. DeBenB EemNes is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden en/of geluids- en/of geuroverlast in de nabijheid van de BenB EemNes .
 2. De BenB EemNes kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de BenB EemNes .
 3. Onverminderd het in 9.1 bepaalde is de aansprakelijkheid van de BenB EemNes , als en voor zover de BenB EemNes uit enige hoofde ter zake de overeenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de BenB EemNes is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de BenB EemNes in het voorkomende geval zal uitkeren.

9  Klachten

 1. De beheerder probeert het verblijf van de gast(en) zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Ondanks goede zorgen, is het toch mogelijk dat er een klacht of opmerking is. Om die naar behoren te kunnen oplossen vraagt de beheerder om dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken ter plekke, via mail of telefonisch contact.

10  Privacy

 1. De BenB EemNes zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

11  Slotbepaling

 1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
 3. Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze algemene voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
 4. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
 5. Als en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.
Back To Top